Recolzaments o mecenatges desinteressats [castellano]

Qui desenvolupa i sosté Actiu.info allotja, construeix i crea alguns serveis d'internet de forma desintessada (sense exigir pagament a les persones afectades ni en diners ni en publicitat), doncs en aquesta acció no intervé cap estratègia de rendibilitat econòmica ni material.
El benefici que s'espera d'aquest recolzament és l'èxit del projecte amparat, que la majoria de les vegades es tracta d'un moviment social (tot i que també hi ha recolzament per a la vessant cultural i científica). L'avantatge per a aquest moviment social és l'obtenció de recursos sense tenir condicionaments des de parts interessades (com l'administració pública o les empreses que vetllen per la seva imatge i estrategia política o econòmica).

Naturalment, des de Actiu.info s'actua amb tota llibertat a l'hora d'escollir l'ajuda a prestar a projectes, els quals són valorats amb deteniment (per la seva ètica, pel funcionament democràtic d'un grup, pels seus objectius i mitjans,..), i se sol tenir molta prevenció davant de projectes amb altres vies de finançament poc compatibles amb el Recolzament Desinteressat (subvencions, patrocini publicitari, corrupció, instrumentalització mercantil o política, etc.).

Però és clar, tothom té les seves limitacions, i i aquí aviat es troben les dels recursos informàticos, que es dediquen al màxim.
donar ajuda econòmica
Si vols contribuïr al sosteniment d'aquests serveis independents, pots fer una aportació econòmica (la quantitat que vulguis) a:


demanar ajuda
Si tens un projecte en marxa per al qual necessites mitjans, explica-me'l i es veurà si es pot fer alguna cosa


- Es valora la proximitat territorial (Banyoles) per a una millor inspecció del projecte.


altres pàgines recomanades:
- InfoEspai (informació general)
- InfoEspai (botiga/serveis i relació)
- Guia útil per a la transformació social
- InfoEspai (serveis d'internet)
- Agència de patrocini i mecenatge (GenCat)
- Manuel Parés i Maicas "Mecenatge, Patrocini i Comunicació" (Llibre)
- Suport associatiu
- Servei català del voluntariat (GenCat)


Definicions

Diverses són les modalitats de finançament en recursos per als projectes col·lectius no empresarials ni institucionals, entre les quals hi ha el recolzament extern que pot defensar, protegir, amparar o afavorir el projecte, moltes vegades buscant una compensació comercial o política en funció de qui atorga els recursos.
Aquí es recull l'ús d'alguns termes utilitzats per a la dotació de recursos:

Patrocini: Contribució o recolzament a un projecte o activitat, que sol anar motivada per l'obtenció de beneficis comercials, canalitzant-los normalment amb la publicitat (sense acció immediata sobre la venda de productes).

Esponsorització: Variant del patrocini, que dóna una atribució patrimonial (se cedeix l'ús del nom o la imatge corporativa) a una o varies persones per a què realitzin una determinada activitat a canvi de la publicitat, cosa que també revaloritza les persones que utilitzen aquesta imatge. Es relaciona principalment amb l'esport.

Mecenatge: Contribució o recolzament corporatiu per a la promoció cultural o de valors socials. En l'adquisició de reconeixement és més discreta que el patrocini.

Subvenció: Contribució econòmica o en espècie per part de l'Administració pública, sense contrapartida directa del beneficiari, per al compliment d'una activitat o projecte. El seu atorgament sol anar vinculat a una decisió política, la qual cosa condiciona els moviments socials que lluiten en diferent direcció política que la institució.

Autogestió: Administració d'un projecte basada en el control i la gestió per part de les pròpies persones afectades, eliminant intermediaris, i evitant la manipulació o intrusió del poder econòmic i institucional.

Donació: Transmissió gratuïta de quelcom que una persona, la donant, disposa a favor d'una altra, la donatària.


Contacte AtribucioNo comercialCompartir amb igualtat inici