Llicencia Individual per a Document Personal modificable LIPADP-M versió 1, per a derivables
Girona, 18-09-2005

Preàmbul

Tradicionalment, des de les corporacions institucionals, empresarials o associatives hi ha hagut una baixa cura en el tractament de dades de caràcter personal. Una excepció molt coneguda i generalitzada ha estat tot el cos professional de la medicina, que ha treballat molt per la preservació de la confidencialitat de la informació íntima de les persones. Tant en els sistemes de govern autoritaris com a l'economia de mercat, de forma creixent les corporacions han assumit que els seus drets sobre les dades de caràcter personal estan regits bàsicament per la possibilitat física de disposar d'aquestes dades, i cada vegada menys regits per la voluntat de les persones afectades. Això ha produït fenòmens dramàtics a la nostra societat, com són la publicació de dades confidencials, investigacions político-policials il·legals i sense cobertura judicial, compra-venda de perfils comercials i currículums de les persones, misterioses discriminacions en assegurances mèdiques i seleccions laborals, i un llarg etcètera.
Aquesta llicència, doncs, neix per a normalitzar de forma independent als interessos de governs i altres corporacions, una forma d'expressió de la voluntat de les persones que volen transmetre un document (sigui escrit, audiovisual, o altre tipus de comunicació) pel què fa a la intimitat del seu contingut, extinció de la informació, i que la comunicació pot ésser exclusiva entre emissor i receptor.

Tot i que neix amb el mateix esperit de promoure el respecte per la llibertat per les persones, i que aquest text està protegit per la llicència Reconeixement-SenseObraDerivada de CreativeCommons, aquesta llicència no és compatible amb les llicències de copyleft degut a què amb LIPADP l'autor o emissor del document pot prohibir-ne la reproducció a qui el custodii, i també ordenar-ne la cancel·lació.
Les condicions que s'enumeren en aquesta llicència no serien necessàries si hi hagués el suficient respecte per les persones que actuen a títol individual, doncs una persona normal i respectuosa no hauria de tenir problema en assumir-les, ni li hauria de sorprendre cap d'elles. Així doncs, a tot document marcat amb l'especificació "LIPADP-M 1" ha de complir amb les condicions aquí detallades.

Definicions

 • Document: Font de dades recuperables en el temps i en l'espai. Aquestes dades o informacions contingudes en el document poden ser digitals o analògiques, i en qualsevol format que posteriorment puguin ser interpretables amb els sentits de percepció humana, o per aparells electrònics. Tant es pot tractar d'una font de dades enregistrades en un suport físic, com d'una transmissió.
 • Autor de document: Persona física (o persones) que ha elaborat la informació que forma el document. En el cas d'una elaboració automatitzada, la persona que ha programat la combinació de dades per a què aquestes arribin a formar documents. Pot considerar-se propietària del document, sense què això restringeixi la lliure voluntat de la persona afectada.
 • Emissor de document: Persona física o jurídica que decideix la transmissió del document, sigui enviant-lo a un receptor, o sigui exhibint-lo. Aquest és l'origen o font d'una transmissió.
 • Receptor de document: Persona física o jurídica que rep la transmissió d'un emissor, sigui per entrega del document, o sigui per visualització o percepció. Com a receptor també s'inclou aquell qui rep el document sense autorització d'un emissor o custodiador.
 • Cancel·lació de document: Destrucció del document (el seu suport físic i el seu contingut) de manera que cap part de la seva informació no sigui interpretable novament per terceres parts ni pel mateix receptor del document. Aquesta destrucció també inclou les còpies o retransmissions que se n'hagin pogut fer, la qual cosa pot comportar la petició de cancelació a tercers receptors. Per deferència a l'autor o emissor del document, es recomana comunicar-los aquesta cancel·lació.
 • Custòdia de document: Manteniment o emmagatzematge de les dades del document, des de que ha estat rebut i fins que es cancel·la.
 • Persona afectada: Persona física (o persones) les dades de la qual figuren en el document, i que de no especificar-se una altra es pot considerar propietària del mateix document i de totes les seves reproduccions. És la persona què és objecte de la protecció d'aquesta llicència.
 • Propòsit del document: És l'objectiu que l'autor ha expressat que ha de complir la transmissió i custòdia del document. Aquest objectiu pot venir especificat en el contingut del document, però també pot acompanyar la transmissió en forma de presentació, introducció, etiquetatge o envoltori.
 • Obra derivada: Reproducció d'un document sense que el resultat mantingui la integritat, literalitat o aspecte de l'original. Com a obra derivada també s'entén l'extracció selectiva de dades i introducció de les mateixes en una base de dades fora del document

Condicions d'ús i reproducció

 1. Admissió: L'admissió del document implica l'acceptació de les condicions del mateix. Si no s'està d'acord amb les seves condicions, cal cancel·lar el document i les dades que se'n posseeixin.
 2. Objectiu original: Ningú no pot variar el propòsit del document a excepció del seu autor.
 3. Cancel·lació per compliment: Una vegada complert el propòsit del document, aquest ha de ser cancel·lat. Si per exemple el propòsit d'un currículum vitae era concursar en la convocatòria d'un lloc de treball, una vegada resolt el consurs o selecció cal cancel·lar el currículum.
 4. Jurisdicció: Més enllà de les condicions d'aquesta llicència, les dades han de ser tractades dins el què permet la legislació vigent al domicili especificat en el mateix document, que de no especificar-se s'entendrà el domicili de l'autor o per defecte de la persona afectada, i en la data de creació del document.
 5. Obres derivades: Podeu crear una versió modificada del document sota les següents condicions:
  1. El resultat ha de mantenir la mateixa llicència de l'obra original.
  2. Cal mantenir tots els esments d'autoria i afectació de l'obra original
  3. Cal afegir l'autoria de les modificacions en una secció titulada "Historial"
  4. Cal esmentar el títol original o demés elements de referència
  5. El nou títol, o subtítol ha de donar a entendre clarament que no es tracta de la mateixa obra que l'original
 6. Combinació de documents: La combinació d'aquest amb d'altres documents no pot afectar en cap cas les condicions d'aquest.
 7. Confidencialitat externa: Aquest document, ni les seves dades, no pot ésser transferit (ni venut) a persones o entitats alienes al propòsit del document.
 8. Confidencialitat interna: Es desautoritza l'ús ni reproducció del document ni les seves dades fora dels processos o gestions imprescindibles per a complir el propòsit del document.
 9. Reutilització: Cal demanar el consentiment exprés a l'autor per a reutilitzar el document en nous supòsits no previstos quan s'ha creat el document, encara que aquests supòsits siguin similars a l'inicial. Si per exemple es tracta d'una anàlisi mèdica per a l'estudi o d'un currículum vitae per a una selecció laboral, el document de l'anàlisi no es pot utilitzar en un nou estudi, ni el currículum no es pot reutilitzar per a una nova selecció laboral d'un altre lloc de treball.
 10. Cancel·lació de no-continuïtat: En cas que el propòsit del document no derivi en una relació laboral, professional, científica o de l'àmbit previst en la transmissió, la fi del primer propòsit (com un procés de selecció per lloc de treball), implica la cancel·lació del document i totes les seves dades.
 11. Pròrroga per continuïtat: En cas que s'iniciï una relació laboral, professional, científica o de l'ambit previst en el propòsit del document, es podrà prorrogar de forma tàcita la custòdia del mateix. En finalitzar aquesta relació implica la cancel·lació del document i totes les seves dades (com per exemple la fi d'alumnat en una escola, o la fi de relació laboral).
 12. Tractament per lliure voluntat: A més a més del què disposa la legislació; els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, es faran possibles tant a l'autor com a la persona afectada també pel mitjà com s'hagi rebut el document i en les mateixes condicions d'acreditació (sigui fax, correu electrònic, correu postal, presencial, etc.).
 13. Avís de situació: En el cas de transmetre's el document entre diferents corporacions (empreses, institucions, col·legis, etc.) s'ha de posar en coneixement d'aquest fet a la persona afectada, facilitant la informació de contacte necessària per a accedir plenament a qualsevol còpia o reproducció del document.
 14. Anonimat: Aquesta llicència és incompatible amb l'autoria anònima d'un document. En el cas d'un document d'autoria desconeguda, la persona afectada té ple dret de tractament per lliure voluntat sense ésser responsable del contingut original.
 15. Veracitat del contingut: La responsabilitat sobre la informació continguda en el document recau sobre l'autor. Això afecta tant a la seva veracitat com a danys que la transmissió de la informació pugui causar a d'altres persones físiques o jurídiques.

Com fer ús d'aquesta llicència

El més recomanable és incloure una còpia íntegra de tot aquest text de la llicència, bé sigui com a contraportada, com a darrera pàgina o com a annex inseparable del document. Alguns documents o transmissions personals d'informació són prou petits com per a fer-se poc viable aquesta inclusió íntegra, doncs aleshores es recomana fer el següent esment (sigui escrit, etiquetat, etc.):
AVIS DE CONFIDENCIALITAT
Aquest document i els seus annexos son dirigits exclusivament als seus destinataris, no es poden revelar a tercers ni desvincular cap derivat, i s'entreguen sota la llicencia:
LIPADP-M 1 (http://www.actiu.info/lipadp/lipadpm1.htm)
(cal entendre que aquest esment és un exemple i no forma part de les condicions del text de la llicència)


altres pàgines recomanades:
- Llicencies Individuals per a Documents Personals


Pagina principal Sense derivatsAtribucio Actiu.Info Copyleft